Sesje Rady Miejskiej w Piasecznie

Pisz tutaj o wszystkim co działo się przez ostatnich parę tygodni w gminie Piaseczno, oraz o tym co wydarzyć się może.

Moderator: GTW

LXX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt maja 09, 2023 8:33 pm

17 maja 2023 roku o godz. 09.30 zapraszam na LXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
5. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie
4) W sprawie ustanowienia roku pamięci Cecylii Plater-Zyberkówny
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki nr 97, obręb 41 m. Piaseczno
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
8 ) W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
9) W sprawie zmiany uchwały nr 914/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr cze 14, 2023 9:05 pm

14 czerwca 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXIX z dnia 19.04.2023 r.
2) Protokół nr LXX z dnia 17.05.2023 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Raport o stanie Gminy
1) Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2022 roku”
2) Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy w 2022 roku”
3) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2022
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) Dyskusja
5) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022
6) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2022 rok
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023 – 2037
4) W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
5) W sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piaseczna w Organizacji na kadencję 2023 – 2026
6) W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
7) W sprawie przyjęcia programu małej retencji na terenie Gminy Piaseczno pn. „Piaseczno łapie deszcz”
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obradAwatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » sob cze 24, 2023 9:20 pm

5 lipca 2023 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
2. Przyjęcie protokołu nr LXXI/2023 z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Antoninów
4) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części zabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec IRS – dz. 25/61
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. Żabieniec IRS – dz. 25/7
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 17/7, nr 17/2 i nr 17/1, obr. 19 m. Piaseczno poł. przy ul. Warszawskiej
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 7/4, obr. 14, m. Piaseczno położonej przy ul. Jana Pawła II
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 8, obr. 44 m. Piaseczno położonej przy ul. Żeromskiego
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15, obr.39 m. Piaseczno położonej przy ul. Wojska Polskiego
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 6, obr. 40 m. Piaseczno poł. przy ul. Nadarzyńskiej 20
13) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno udziałów w prawie własności niezabudowanych nieruchomości położonych w gminie Rusinów
14) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w Przysusze
15) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap II
16) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec dla obszaru działki nr ewid. 219/3
17) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym ORZESZYN oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym CHOJNÓW, ETAP 1
18) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską
19) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Pracka
20) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew oraz Wólka Kozodawska w rejonie cmentarza
21) W sprawie przyznania w roku 2023 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – dom sprzed 1939 roku w Wólce Pęcherskiej nr 3 (GEZ 209)
22) W sprawie przyznania w roku 2023 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – grobowiec Zofii i Antoniego Regiel (GEZ 103)
23) W sprawie przyznania w roku 2023 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – dom jednorodzinny w Piasecznie przy ul. Kmicica 25 (GEZ 79)
24) W sprawie przyznania w roku 2023 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Wincentego Kaniewskiego (GEZ 103)
25) W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
26) W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027
27) W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na własny rachunek i sprawującymi opiekę nad dziećmi na terenie Gminy Piaseczno
28) W sprawie zmiany Uchwały nr 1529/L/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno
29) W sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno
30) W sprawie uchylenia Uchwały Nr 445/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
31) W sprawie przyjęcia pilotażowego programu polityki zdrowotnej pn. „Ortoptyczne badania diagnostyczne dzieci w wieku 5-8 lat na terenie gminy Piaseczno”
32) W sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt lip 25, 2023 9:54 am

26 lipca 2023 roku o godz. 16.00 zapraszamy na LXXIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 r., sygn. akt VII SA/Wa 226/23
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
4. Zamknięcie sesji

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » śr sie 30, 2023 1:22 pm

30 sierpnia 2023 roku o godz. 9.30 zapraszamy na LXXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXXII z dnia 05.07.2023 r.
2) Protokół nr LXXIII z dnia 26.07.2023 r.
3. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Pólko PGR
4) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenu produkcyjnego przy ulicy Julianowskiej
5) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 160/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR
6) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap III
7) W sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka
8 ) W sprawie zmiany uchwały nr 1297/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie ewidencyjnym Pólko PGR
9) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4 P-S/U, 5 P-S/U, 1 KD-TSsp, 1U/MW, 1 I-T/I-E, 2 I-W, 2 I-E, 3 KD-p – ETAP I
10) W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
11) W sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
12) W sprawie zmiany trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
13) W sprawie zmiany uchwały nr 1221/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piaseczno na lata 2023-2026
14) W sprawie uchwały nr 559/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r., uchwałą nr 622/XXIX/2020 z dnia 16.09.2020 r. oraz uchwałą nr 639/XXX/2020 z dnia 14.10.2020 r.
15) W sprawie zmiany uchwały nr 1385/LXXII/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

75. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt paź 06, 2023 8:23 pm

20 września 2023 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie uznania za niezasadną skargi E.G na działania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno związane z ustanowieniem odpłatnej służebności gruntowej AN z dnia 26 października 2021 r. Rep. A Nr 8365/2021
4) W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5) W sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
6) W sprawie nadania nazwy „KONCERTOWA” ulicy położonej w miejscowości Kuleszówka, gmina Piaseczno
7) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4 P-S/U, 5 P-S/U, 1 KD-TSsp, 1U/MW, 1 I-T/I-E, 2 I-W, 2 I-E, 3 KD-p – ETAP I
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt paź 06, 2023 8:24 pm

18 października 2023 roku o godz. 9.30 zapraszamy na LXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Stołecznego Warszawy
2. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
5. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani B.H.B. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych
4) W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani A.M.B. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych
5) W sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
1. Wybór komisji skrutacyjnej
6) W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piasecznie przeprowadzenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy w 2023 r.
7) W sprawie zmiany uchwały Nr 1227/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
9) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 38/1, obr. 66, położonej w Piasecznie przy ul. Ks. Marka
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym boksu garażowego usytuowanego na części działki oznaczonej nr 12/12, obr. Wólka Pęcherska PGR, położonej w gm. Piaseczno przy ul. Głównej
13) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę zbudowanej nieruchomości położonych w Piasecznie w obrębie 20
14) W sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2040 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
15) W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno
16) W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
17) W sprawie zmiany uchwały nr 1095/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 921/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. zmienionej uchwałą nr 1000/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » ndz lis 05, 2023 10:38 pm

15 listopada 2023 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
3) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r., uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. , uchwałą nr 1104/LVI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2022 i uchwałą nr 1271/LXVI/2023 z dnia 08 lutego 2023 roku
4) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno
6) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bogatki gm. Piaseczno
7) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Chyliczkach
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
9) W sprawie uchylenia uchwały nr 1367/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki nr ewid. 6, obr. 40 m. Piaseczno poł. przy ul. Nadarzyńskiej 1
10) W sprawie zmiany uchwały nr 993/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. części obrębu Mieszkowo
11) W sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Piaseczno
12) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
13) W sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Piaseczno”
14) W sprawie zmiany Uchwały Nr 1094/LIV/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” w Piasecznie
15) W sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
16) W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
17) W sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028
18 ) W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
19) W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu „Senior +” w Piasecznie, działającym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » pt gru 01, 2023 7:40 pm

15 grudnia 2023 roku o godz. 9.30 zapraszam na LXXVIII sesję budżetową Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw

6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024- 2037
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024 – 2037
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów i Inwestycji nieprzyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024 – 2037

7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2024
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów i Inwestycji nieprzyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2024

8. Bieżące uchwały:
1) W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z. o.o.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
3) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
4) W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
5) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
6) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r., uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r., uchwałą nr 1104/LVI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2022, uchwałą nr 1271/LXVI/2023 z dnia 08 lutego 2023 roku i uchwałą nr 1443/LXXVII/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku
7) W sprawie skargi A.G. na bezczynność Burmistrza związaną z nieudzieleniem odpowiedzi na skargi
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 2/6, nr 2/4, nr 2/1, obr. 33 m. Piaseczno
9) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Józefosławiu
10) W sprawie sprzedaży na własność działek ozn. nr 164 i 165 w Chojnowie na rzecz użytkownika wieczystego
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 5/4, obr. 19 m. Piaseczno, położonej przy ul. Puławskiej
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 124/46 położonej we wsi Józefosław
13) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 440 i nr 441 położonych we wsi Jazgarzew
14) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 25/3, obr. Henryków-Urocze, położonej przy ul. Słowiczej
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 25/3 i 24/7, obr. Henryków-Urocze, położonych przy ul. Słowiczej
16) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr ewid 47/1 i 47/3 oraz działki ozn. nr 47/2, obr. 58 położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 26 i nr 28, obr. 78 m. Piaseczno, położonych przy ul. Głogowej
18 ) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności nieruchomości położonej w obr. 22 m. Piaseczno
19) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności części nieruchomości położonych w obr. 53 m. Piaseczno
20) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno w zamian za ustanowienie służebności gruntowej
21) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
22) W sprawie wyrażenia zgody na spełnienie przez Gminę świadczenia w miejsce zrealizowania zobowiązania w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na nim garażu na rzecz najemcy
23) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu działki ozn. nr ewid. 55/1, obr. 37, położonej w Piasecznie przy ul. Towarowej
24) W sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”
25) W sprawie poparcia postulatów społeczności lokalnej w przedmiocie ograniczenia wycinek na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojnów wyrażonych we wniosku z dnia 02.02.2023 r. ws. Moratorium na wykonanie etatów rębnych i przedrębnych w Nadleśnictwie Chojnów

9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw gru 28, 2023 9:42 pm

Informuję, że w dniu 29.12.2023 r. o godz. 08:15 odbędzie się LXXIX sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.
4. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2023-2037
5. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
7. Zamknięcie sesji

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » ndz lut 18, 2024 2:12 pm

28 lutego 2024 roku o godz. 9.30 zapraszamy na LXXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
1) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 4.90.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 stycznia 2024 r.
2) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 4.91.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 stycznia 2024 r.
3) Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę nr 4.94.2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 stycznia 2024 r.
2. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2024 roku
4) W sprawie ponownej skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
5) W sprawie przyznania w roku 2024 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX wieku – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
6) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1375/LXXII/2023 z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jazgarzew oraz Wólka Kozodawska w rejonie cmentarza
7) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 39 m. Piaseczno
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 14, obr. Chyliczki, gm. Piaseczno, położonej przy ul. Wschodniej
9) W sprawie utworzenia Miejskich Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Piaseczno niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów
10) W sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2025
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXXII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw mar 07, 2024 2:59 pm

12 marca 2024 roku o godz. 8.30 zapraszamy na LXXXII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako dz. ew. 340 położona w Żabieńcu
5. Zamknięcie sesji

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » wt mar 12, 2024 9:09 am

20 marca 2024 roku o godz. 9.30 zapraszamy na LXXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr LXXXI z dnia 28.02.2024 r.
2) Protokół nr LXXXII z dnia 12.03.2024 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
2) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
3) W sprawie skargi pana W. N. na nieprawidłowości w działalności Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie wymiaru podatku od budowli dla CH Auchan
4) W sprawie ponownych skarg T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
5) W sprawie sprzedaży na własność działki ozn. nr 168 w Chojnowie na rzecz użytkownika wieczystego
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 39, obr. 78, m. Piaseczno, położonej w okolicy ul. Aleja Brzóz
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 19/8, obr. 12 m. Piaseczno, położonej przy ul. Sękocińskiej
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno
9) W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 24 m. Piaseczno
10) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Grochowa gm. Piaseczno
11) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Piasecznie przy ul. Kordiana
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 144,92 m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie
13) W sprawie zmiany uchwały nr 1240/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
14) W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
15) W sprawie zmiany uchwały nr 1518/LXXX/2024 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym sąsiedzkie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
16) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Piaseczno na lata 2024–2030
17) W sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2024 r.”
18 ) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw kwie 18, 2024 8:26 am

W dniu 18.04.2024 r. o godz. 09:00 odbędzie się LXXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 672/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 886/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1079/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022 i uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1183/LXI/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III część I
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenów zieleni publicznej
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 47, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 64, obr. 40 położonej w Piasecznie przy ul. Kilińskiego i ul. Wschodniej
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki nr 97,obręb 41 m. Piaseczno
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 27/6, obr. 26, m. Piaseczno
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 1/3, obr. 37, m. Piaseczno położonej przy ul. Towarowej
14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 447/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie
16. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania porozumienia z Gminą Prażmów w sprawie powierzenia części zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego linią 166 w roku 2024
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Tarczyn porozumienia o udzieleniu Gminie Piaseczno pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na dowożeniu dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Tarczyn do Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Fogga w Złotokłosie
18. Zamknięcie sesji

Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Postautor: Martin » czw cze 06, 2024 12:16 pm

19 czerwca 2024 roku o godz. 9.00 zapraszamy na V sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) Protokół nr II z dnia 13.05.2024 r.
2) Protokół nr III z dnia 22.05.2024 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Raport o stanie Gminy
1) Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy w 2023 roku”
2) Debata dotycząca „Raportu o stanie Gminy w 2023 roku”
3) Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2023
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) Przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) Dyskusja
5) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023
6) Odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za 2023 rok
2) W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2024-2037
3) W sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.
4) W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pana K.G. na ławnika w wyborach uzupełniających, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych
5) W sprawie ponownych skarg T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych z lat dziewięćdziesiątych w rejonie ul. Tulipanów i ul. Frezji
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcia w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr ewid. 17/7, nr 17/2 i nr 17/1, obr. 19 m. Piaseczno poł. przy ul. Warszawskiej
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 51/93, obr. Chyliczki
8 ) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26
9) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziałów w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 56/5 położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno
10) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości – dz. ew. 228/29, położonej w Chylicach
11) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości nr 279/30 i nr 279/32, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno
12) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewid. nr 253/4 i nr 253/17 położone w miejscowości Żabieniec gm. Piaseczno
13) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska – etap II
14) W sprawie przyznania w roku 2024 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – WILLA „PROMIENNA” w Piasecznie przy ul. Jodłowa 2 (GEZ 75)
15) W sprawie przyznania w roku 2024 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - KAMIENICA z 1911 roku w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 5/Czajewicza 17 (GEZ 164)
16) W sprawie przyznania w roku 2024 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - WILLA „JAST” w Piasecznie przy ul. Moniuszki 7 (GEZ 127)
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 80,00 m2, usytuowanego przy Placu Piłsudskiego 5 w Piasecznie
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad
Awatar użytkownika
Martin
Site Admin
 
Posty: 12713
Rejestracja: czw lut 15, 2007 12:28 pm
Lokalizacja: Piaseczno

Poprzednia

Wróć do Piaseczno: wydarzenia, informacje

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron