Strona 1 z 1

LKS KLUB PERŁA ZŁOTOKŁOS

Post: wt lis 26, 2013 8:48 pm
autor: Redakcja
Obrazek

LKS Perła Złotokłos nagrodzona w konkursie Ministra Sportu

Klub Perła Złotokłos zajęła XI miejsce w Konkursie Ministra Sportu i Turystyki „Orlik Dla Wszystkich”. 16 li­sto­pa­da w Sali Cen­trum Olim­pij­skie­go PKOl w War­sza­wie od­by­ła się uro­czy­stość pod­su­mo­wa­nia i wrę­cze­nia na­gród lau­re­atom Kon­kur­su. Do War­sza­wy przy­je­cha­li przed­sta­wi­cie­le 32 na­gro­dzo­nych ini­cja­tyw spor­to­wych i re­kre­acyj­nych.

LKS Perła Złotokłos nagrodzona została za integracyjny piknik sportowy, który klub zorganizował w czerwcu br. Z pikniku klub przygotował dokumentację, foto-książkę (za którą klub otrzymał dodatkowe wyróżnienie), pod ocenę wzięto też jak wyglądała współpraca z władzami lokalnymi, organizacjami, oraz jak prowadzono promocję przedsięwzięcia.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.lzs.pl/aktualnosci/986/konku ... trzygniety